Počítačové studium sondové diagnostiky vysokoteplotního plazmatu

Student: Jan Lachnitt
Vedoucí: Prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Studovat fyzikální procesy probíhající při interakci vysokoteplotního plazmatu s povrchy pevných látek postupy počítačové fyziky. Metodikou práce bude počítačové modelování založené na experimentálních datech získaných v rámci spolupráce v projektu EURATOM. Těžištěm diplomové práce bude analýza procesů probíhajících při sondové diagnostice v okrajovém vysokoteplotním plazmatu a zkoumání vlivu použité metodiky počítačového modelování na přesnost dosažených výsledků a efektivitu výpočtů.

Zásady pro vypracování:
1. Seznámit se se studovanou problematikou a prostudovat zadanou literaturu z oblasti počítačového modelování, fyziky vysokoteplotního plazmatu a sondové diagnostiky v okrajovém vysokoteplotním plazmatu.
2. Vytvořit dvourozměrný částicový model interakce elektropozitivního plazmatu s pevnou látkou za přítomnosti vnějších elektrických a magnetických polí.
3. Rozšířit tento model na plně třírozměrný.
4. Studovat vliv magnetického pole na procesy v plazmatu.
5. Studovat dynamické procesy v plazmatu a diskutovat vliv turbulencí plazmatu.
6. Aplikovat vytvořenou metodiku na sondy složitých tvarů používané při diagnostice plazmatu v tokamaku ve vazbě na experimentální data především z tokamaků CASTOR a COMPASS.
7. Testovat možnost zvýšení efektivity částicového modelování ve vysokoteplotním plazmatu pokročilými postupy softwarovými a hardwarovými.

Seznam odborné literatury:
Chen F. F.: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Springer 2006.
Birdsall D. C., Langdon A. B.: Plasma Physics via Computer Simulation, Adam Hilger, Bristol 1991.
Hockney R.W., Eastwood J.W.: Computer Simulation Using Particles, Taylor and Francis, New York 1988.
Maršálek O.: Diplomová práce, MFF UK 2008.
Další literatura po dohodě s vedoucím diplomové práce.