Interakce vln a částic v magnetosféře Země

Student: Alexander Tomori
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Nestability rozdělovacích funkcí plazmatu v magnetosféře Země mohou vést ke vzniku elektrostatických nebo elektromagnetických vln. Tyto vlny jsou pak měřitelné umělými družicemi, stejně tak, jako rozdělovací funkce jednotlivých složek plazmatu. Za použití těchto měření lze aplikací kinetické teorie šíření vln v plazmatu ověřit příslušné nestability, jako je například cyklotronová nestabilita elektronů a iontů v oblasti geomagnetického rovníku, důležitá pro vznik vln ve hvizdovém nebo magnetozvukovém módu v oblasti geomagnetického rovníku.

Cílem diplomové práce bude získání nových informací o generaci a způsobu šíření vlnových emisí v magnetosféře Země. Předpokládá se, že posluchač zvládne použití exitujících programů pro zpracování a analýzu dat a pro analýzu řešení komplexní disperzní relace. Ke studiu budeme používat data umělých družic Cluster nebo Polar. Tato práce je podporována grantovým projektem a může být spojena s kratším pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti. Na práci lze navázat v následném doktorském studiu.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat a stávajícího programového vybavení pro analýzu vlnových jevů.
3) Úprava stávajícího programového vybavení pro analýzu šíření a stability vln v plazmatu.
4) Analýza vlnových a částicových měření umělých družic v oblasti geomagnetického rovníku.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.