Test přesnosti modelů polohy okolozemní rázové vlny pro čelní a vysokošířková pozorování družic INTERBALL-1, CLUSTER a GEOTAIL

Student: Jana Matějová
Vedoucí: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Okolozemní rázová vlna je důležitým útvarem v kosmickém plazmatu. Dříve než sluneční vítr vejde do kontaktu se zemskou magnetosférou, jsou jeho parametry pozměněny průchodem přes rázovou vlnou a mezilehlou přechodovou oblastí. Pro nastavení a ověření modelů tvaru a polohy rázové vlny v závislosti na proměnlivých parametrech slunečního větru je důležitá existence co nejširšího souboru průchodů rázové vlny sestavená z měření družic na prostorově různých oběžných drahách, viz např. webových stránky NASA http://nssdc.gsfc.nasa.gov/ftphelper/bowshock.html. Mezi dosud systematicky nezpracované patří mnohaletá pozorování rázových vln z družic INTERBALL-1, GEOTAIL a CLUSTER . Cílem diplomové práce je systematicky projít měření parametrů plazmatu a magnetického pole z uvedených družic a doplnit stávající databázi o další pozorování průchodu rázové vlny včetně parametrů slunečního větru. Na jejich základě má diplomantka zhodnotit přesnost predikce tvaru a polohy rázové vlny pro vybrané modely .

Obrázky ukazují evidované průchody rázové vlny podle pozorování družic IMP-8, GEOTAIL a MAGION-4 v letech 1995-2000. 3879 průchodů z databáze NASA je zobrazeno v souřadném systému GSE (Geo-Solar Ecliptic).

Úkoly:
1. Seznámit se s problematikou interakce slunečního větru s magnetosférou Země a provést rešerši současného stavu výzkumu.
2. Seznámit se s metodikou zpracování a interpretace družicových měření parametrů slunečního větru a meziplanetárního magnetického pole a identifikace přechodů družic přes okolozemní rázovou vlnu.
3. V programovacím jazyce IDL vytvořit vhodný interaktivní program pro zobrazení, identifikaci a evidenci průchodů rázovou vlnou s intervaly upstream a downstream pozorování.
4. S tímto programem ověřit existující záznamy a identifikovat další jednotlivé přechody přes rázovou vlnu. Doplnit parametry ze vzdálených monitorů slunečního větru (WIND, ACE).
5. Na základě statistické studie porovnat přesnost stávajících modelů polohy rázové vlny pro nově doplněná čelní a vysokošířková pozorování družic a různé vnější podmínky (souřadnice, parametry slunečního větru a rázové vlny, postavení zemského magnetického dipólu ad.).

Literatura:
• Kivelson M.G. a Russell C.T., Introduction to Space Physics, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1995.
• Chen F.F.: Introduction to plasma physics and controlled fusion, Praha, Academia, 1977.
• www stránky NASA, ESA a zahraničních univerzit a dalších výzkumných institucí
• časopisecká a další literatura dle dohody s vedoucím práce