Studium elektromagnetických vln v blízkosti geomagnetického rovníku ve výšce několika poloměrů Země

Student: Zuzana Hrbáčková
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Umělé družice pohybující se na vysokých drahách v zemské magnetosféře odhalily velmi intenzivní vlnové emise soustředěné v úzké oblasti v okolí magnetického rovníku, označované jako rovníkový šum ("equatorial noise"). Další pozorování vedla k překvapivému závěru, že tyto emise jsou složeny z velkého množství úzkých spektrálních čar, pravdepodobně souvisejících s frekvencí na níž rotují ionty okolo magnetických siločar. Výsledky družic Cluster ukazují další vlastosti těchto vln, například jejich velkou časovou a prostorovou proměnnost.
Cílem diplomové práce je studium elektromagnetických vlnových emisí v blízkosti geomagnetického rovníku, především na základě analýzy vlnových měření družic Cluster získaných z dat spektrálního analyzátoru STAFF a širokopásmového přijímače WBD. Tato práce je spojena s předpokládaným pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury zaměřené na současný výzkum elektromagnetických vlnových emisí v blízkosti geomagnetického rovníku.
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat a stávajícího programového vybavení pro analýzu vlnových jevů.
3) Analýza vlnových měření družic Cluster v oblasti geomagnetického rovníku.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané diplomové práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2009dipl_zuzka_hrbackova.pdf