Nízkofrekvenční vlnové jevy ve vnitřní magnetosféře Země

Student: František Němec
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Plazma v okolí Země je prostředím ve kterém jsou pozorovány rozmanité vlnové jevy na různých frekvencích a v různých módech šíření. Nízkofrekvenční vlny mohou jednak vznikat nestabilitami plazmatu přímo v magnetosféře, nebo mohou být pozemského původu, jako jsou například elektromagnetické vlny vznikající při bleskových výbojích v atmosféře. Přístroje umísťované v současnosti na umělých družicích dovolují zevrubnou analýzu šíření nízkofrkvenčních vln.

Obrázek ukazuje příklad takové analýzy: výkonové spektrum a fázi mezi dvěmi složkami střídavého magnetického pole pro elektronové a protonové hvizdy pozorované družicí Freja.

Cílem diplomové práce bude analýza družicových měření více složek střídavých magnetických a elektrických polí a zjištění vlastností jejich šíření v plazmatu magnetosféry Země. Využita budou data francouzského mikrosatelitu Demeter nebo družic Cluster Evropské kosmické agentury. Práce bude podporována grantovým projektem. Součástí diplomové práce bude pobyt na zahraničním pracovišti.

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané diplomové práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2006dipl_franta_nemec.pdf