Formování magnetosférických hranic: magnetopauza.

Student: Štefan Dušík
Vedoucí: Doc. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:
Poloha a tvar charakteristických hranic magnetosféry jsou výslednicí interakce slunečního větru s magnetickým polem Země. Původní teoretické představy o této interakci byly v průběhu posledních let zpřesněny empirickými formulemi, ale fyzikální podstata není prozatím dostatečně jasná, zejména pro nedostatek dat z více bodů prostoru. Projekt INTERBALL umožnil získat velké množství experimentálních údajů z přesečení vnitřní hranice magnetosféry - magnetopauzy. Cílem práce je porovnat tento soubor dat s několika v nedávné době vypracovanými modely a analyzovat odchylky od modelu. Analýza a klasifikace těchto odchylek umožní určit fyzikální procesy, které je nutno zahrnout do základních modelových představ o formování magnetosférických hranic. Experimentální materiál pro předloženou práci je v zásadě připraven, jsou připraveny i některé programy pro zpracování a visualizaci dat v IDL. Řešení tématu je podporováno jak českou grantovou agenturou, tak i zahraničním grantem. V průběhu řešení diplomové práce se předpokládá studijní pobyt v USA.