Pohyb okolozemní rázové vlny.

Student: Karel Jelínek
Vedoucí: Šafránková, Jana
Stav práce: obhájená

Abstrakt:
Rázová vlna se vytváří při obtékání zemské magnetosféry nadzvukovým tokem slunečního větru. Její poloha je určena hlavně parametry slunečního větru a meziplanetárního magnetického pole, a proto se v čase mění. O rychlosti a zejména způsobu změny polohy rázové vlny z jednoho rovnovážného stavu do druhého je prozatím ve světové literatuře poměrně málo informací. Diplomová práce se bude zabývat zpracováním dvoubodových měření družic INTERBALL-1 a MAGION-4. Budou identifikována přesečení rázové vlny, stanoveno jejich časové zpoždění a určena rychlost pohybu. Současně budou z pozorování dalších družic určeny parametry slunečního větru. Získané soubory dat budou následně statisticky vyhodnoceny. Kromě statistického zpracování bude provedena i podrobná studie jednotlivých pozorování. Cílem této studie bude hledat vztah mezi lokální normálou k rázové vlně a rychlostí jejího pohybu. Řešení diplomové práce je podporováno grantovým projektem a je v něm zahrnut i krátkodobý pobyt v zahraničí.

Literatura:M. Kilvelson, C. T. Russell, Introduction to Space Physics, Cambridge University Press, 1996 a další časopisecká literatura po dohodě s vedoucí práce.

Pro ilustraci uvádíme histogram rychlostí rázové vlny, který byl zkonstruován na základě limitovaného vzorku pozorování z výše zmíněných družic:BS