Modely rázové vlny.

Student: Martin Jeřáb
Vedoucí: Němeček, Zdeněk
Stav práce: obhájená

Abstrakt:
Ve slunečním větru se při obtékání zemské magnetosféry vytváří rázová vlna. Její poloha je v zásadě určena rovnováhou tlaků slunečního větru a zemského magnetického pole. Na základě předchozích měření bylo vypracováno několik modelů, popisujících polohu rázové vlny jako funkci zmíněných parametrů. Úkolem diplomové práce je doplnit již existující soubory pozorování rázové vlny o další datové soubory z jiných družic a provést podrobnou analýzu jednotlivých modelů z hlediska jejich schopnosti polohu rázové vlny predikovat. Na základě téTO analýzy bude navrženo upřesnění některého ze stávajících modelů. Hlavní pozornost bude věnována závislosti polohy rázové vlny na geomagnetické šířce, směru a velikosti meziplanetárního magnetického pole a na parametrech plazmatu za rázovou vlnou. V případě potřeby bude statistická analýza doplněna podrobným studiem jednotlivých pozorování. Práce je podporována grantovým projektem, ve kterém je zahrnut i krátkodobý zahraniční pobyt.

Literatura: M. Kilvelson, C. T. Russell, Introduction TO SPACE Physics, Cambridge University Press, 1996 a časopisecká literatura po dohodě s vedoucím práce.

Pro ilustraci uvádíme histogram odchylek reáLNých pozorování od vypočtených pro jeden z modelů rázové vlny:BS histogram