Ing. Mykhaylo Hayosh, Dr.

doktorand v letech 2000 - 2004