Ing. Sergey Leshkov

doktorand v letech 2006 - 2010