Ing. Viktoriya Poterya, Dr.

doktorand v letech 1999 - 2003