Přenos energie elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji do ionosféry

Student: Jiří Fišer
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: ing. J. Chum, Dr., ÚFA AV ČR
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Bleskové výboje v atmosféře generují elektromagnetické vlny v širokém rozsahu frekvencí. Část vyzářené energie těchto vln je po průchodu ionosférou transformována do hvizdů, šířících se magnetosférou Země jako elektromagnetické vlny klesajících tónů na frekvencích několika kHz.
Cílem bakalářské práce je studium dat zaznamenaných francouzskou umělou družicí DEMETER a jejich porovnání s daty získanými z detekční sítě EUCLID a s výsledky získanými pozemním detekčním zařízením umístěném v přijímacím středisku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v Panské Vsi. Součástí práce je další vývoj software pro přesné určování časů hvizdů detekovaných na družici DEMETER. Tyto výsledky budou použity k upřesnění rozsahu oblasti, ve které dochází k průniku energie vyzářené blesky do magnetosféry a její transformaci v elektromagnetické vlny hvizdového módu a také k určení efektivity tohoto přechodu. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu vlnových jevů generovaných bleskovými výboji
2) Studium přístrojového vybavení družice DEMETER a dostupných programů pro analýzu vlnových dat této družice (http://demeter.cnrs-orleans.fr/).
3) Analýza měření hvizdů a sferik zaznamenaných umělou družicí DEMETER detekční sítí EUCLID a pozemním detekčním zařízením v Panské Vsi.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
R. A. Helliwell, Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, (1965).
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané bakalářské práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2009bak_jiri_fiser.pdf