Testování aktivace organických molekul pomocí difrakce pomalých elektronů.

Student: Cigániková Nikola
Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Stav práce: zadaná

Anotace:

Pro polymerizaci organických molekul je třeba s přispěním katalyzátoru aktivovat molekulární prekurzory, typicky odštěpením atomů bromu. Pro růst polymerů na katalyticky neaktivním povrchu může být použita aktivace molekul ještě před jejich depozicí na povrch. K tomu slouží zdroj molekulárních radikálů (RDS), ve kterém jsou molekuly aktivovány pomocí dehalogenace v kontaktu s aktivním povrchem v prostoru mezi zdrojem molekul a vzorkem. Cílem bakalářské práce bude testování RDS v podmínkách ultravysokého vakua pomocí difrakce pomalých elektronů (LEED). Porovnáním difrakčních obrazů uspořádaných struktur neaktivovaných a aktivovaných molekul bude vyhodnocena úspěšnost aktivace s případným navržením úprav RDS. Práci je možné doplnit experimenty na řádkovacím tunelovém mikroskopu (STM).

Úkoly k vypracování:

Literatura:

  1. John A. Venables, Introduction to Surface and Thin Film Processes, Cambridge University Press, 2000.
  2. D. Phil Woodruff, Modern techniques of surface science, Cambridge University Press, 2016.
  3. Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.