Studium stability molekulárních 2D krystalů pomocí STM

Student: Václav Maixner
Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Uspořádání organických molekul lze ovlivnit elektrickým polem hrotu řádkovacího tunelového mikroskopu (STM). Pro případné využití takto uměle vytvořených supramolekulárních struktur je třeba znát jejich stabilitu. S použitím vhodných molekul bude pomocí techniky STM pozorován časový vývoj molekulárních ostrůvků. Pro posouzení vnitřní stability bude využito příměsi chemicky odlišných molekul. Experimentální práce bude doplněna o Monte Carlo simulace v modelovém případě se zjednodušenou symetrií.

Zásady pro vypracování:
1) Seznámení se s metodou řádkovací tunelové mikroskopie
2) Příprava pasivovaných povrchů křemíku
3) Depozice organických planárních molekul na pasivovaný povrch Si
4) Studium stability uspořádaných 2D ostrůvků (krystalů) za pokokové teploty

Seznam odborné literatury:
[1] B. Voigtlaender: Atomic Force Microscopy and Scanning Tunneling Microscopy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015.
[2] J.M. Gottfried: Surface chemistry of porphyrins and phthalocyanines, Surf. Sci. Rep. 70 (2015) 259–379
[3] Kotrla M.: Comp. Phys. Communication 97, 82 (1996).
[4] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.