Studium hvizdů generovaných bleskovými výboji a analýza jejich průniku ionosférou

Student: Zuzana Hrbáčková
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Hvizdy jsou elektromagnetické vlny generované bleskovými výboji, část jejichž vyzářené energie je po průchodu ionosférou transformována do klesajících tónů na frekvencích několika kHz.

Nové možnosti v detekci těchto vln moderními zařízeními na umělých družicích i na pozemních stanicích otevírají mnoho prostoru pro hlubší analýzu průniku těchto vln ionosférou, jež je aktuálním problémem.

Cílem bakalářské práce je analýza hvizdů zaznamenaných francouzskou umělou družicí DEMETER a pozemním detekčním zařízením umístěném v přijímacím středisku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v Panské Vsi. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu hvizdů generovaných bleskovými výboji
2) Studium přístrojového vybavení družice DEMETER a dostupných programů pro analýzu vlnových dat této družice (http://demeter.cnrs-orleans.fr/).
3) Analýza měření hvizdů a sferik zaznamenaných umělou družicí DEMETER a pozemním detekčním zařízením v Panské Vsi.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
R. A. Helliwell, Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, (1965).
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané bakalářské práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2007bak_zuzka_hrbackova.pdf