Rychlá měření magnetických signálů generovaných přírodními bleskovými výboji

Student: Kolínská Andrea
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D., UFA AV ČR
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Přírodní bleskové výboje, včetně výbojů uvnitř oblaků, generují elektromagnetické signály v širokém rozsahu frekvencí. Analýza těchto signálů představuje užitečný nástroj, kterým lze bleskové výboje studovat z bezpečné vzdálenosti a který umožňuje dokonce nahlédnout dovnitř bouřkového oblaku.


Cílem bakalářské práce je analýza magnetických signálů zaznamenaných měřícím zařízením, které je umístěno na vrcholku hory La Grande Montagne (1028 m, 43.9410 s.š., 5.4836 v.d.) na plošině Plateau d'Albion v jižní Francii. Mikrosekundové a submikrosekundové variace magnetického pole vyzařovaného různými typy bleskových výbojů lze studovat díky vlastnostem širokospektrální přijímací magnetické antény a díky vysoké vzorkovací frekvenci záznamového zařízení. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském studiu.


Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu elektromagnetických signálů generovaných přírodními bleskovými výboji.
2) Studium přístrojového vybavení používaného k záznamu magnetických signálů.
3) Analýza měření magnetických signálů generovaných bleskovými výboji.


Seznam odborné literatury:
Rakov , V. A. and M. A. Uman, Lightning – Physics and effects, Cambridge University, Press, ISBN:9780521583275, 2003.
Corray, V., An Introduction to Lightning, Springer, ISBN 978-94-017-8938-7, 2015.
Kolmašová, I. Analysis of broadband electric and magnetic signals radiated from lightning discharges, disertační práce, FEL ČVUT Praha, 2014.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.