Atomární manipulace pomocí STM hrotu

Student: Poláček Ondřej
Vedoucí: RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Stav práce: přerušená

Abstrakt:

Zásady:
1) Osvojení si techniky řádkovací tunelové mikroskopie (STM).
2) Testování možnosti atomární manipulace pomocí STM na površích Si(111) a Si(100).
3) Testování možnosti přípravy definovaných nanostruktur pomocí STM.

Seznam odborné literatury:
1. Ch.Kittel - Úvod do FPL, Academia 1985.
2. Bai, C.: Scanning tunneling microscopy and its Application, Springer Series in Surf. Sci. 32, Berlin-Heidelberg, New York 1992.
3. Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.

Řádkovací tunelový mikroskop (STM) lze použít nejen jako nástroj pro atomárně rozlišené pozorování povrchu, ale i pro manipulaci jednotlivými atomy. Cílené přemístění atomu z místa na místo bylo demonstrováno v řadě případů. Vytváření definovaných nanostruktur atom po atomu tak již nepatří pouze do kategorie sci-fi... Cílem bakalářské práce bude otestovat metodiku manipulace na našem nekomerčním mikroskopu.

The scanning tunneling microscope (STM) can be used not only as a tool for atomically resolved observation of surfaces, but also as tool for manipulation by single atoms. Controlled rearrangement of atoms from position to another position has been demonstated in a number of works. Building of defined nanostructures atom-by-atom does not therefore belong to category of sci-fi anymore. Aim of the work will be to test the methodology of manipulation on our home-made STM.