Kvaziperiodické emise pozorované družicemi DEMETER a Cluster

Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Stav práce: volná

Anotace:

Kvaziperiodické emise jsou elektromagnetické emise tvořené řadou po sobě jdoucích téměř pravidelně se opakujících elementů. Jejich vlastnosti a způsob generování stále zůstávají otevřeným problémem. Náplní práce je systematická analýza událostí tohoto typu s využitím družic DEMETER a Cluster. Výsledky budou využity k určení zdrojové oblasti těchto emisí a k objasnění mechanismu jejich vzniku. Téma může být dále rozvinuto v rámci magisterského studia. Podrobnější informace osobně.

Cíle bakalářské práce:
1. Seznámení se s družicemi DEMETER a Cluster, zvládnutí základní práce s daty.
2. Nalezení časových intervalů odpovídajících kvaziperiodickým emisím.
3. Statistické zpracování nalezených událostí a určení jejich vlastností.
4. Analýza nízkofrekvenčních magnetických fluktuací detekovaných ve stejnou dobu.

Seznam odborné literatury:
[1] Gurnett, D. A., and Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
[2] F.F. Chen: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, vol.1: Plasma Physics, Springer, 1984.
[3] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.