Vybrané problémy termojaderné fúze v magnetických nádobach typu tokamak

Student: Peter Ondáč
Vedoucí: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: RNDr. Jan Stockel, CSc.,  ÚFP v.v.i.,  AV ČR
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Cílem bakalářské práce je vypracovat rešerši o realizci termojaderné fúze v tokamacích.  V úvodní části se student soustředí na popis termojaderné fúze pro předpokládané složení paliva, vysvětlí Lawsonovo kritrium a bude diskutovat různé aspekty důležité to realizati tohoto způsobu získávání elektrické energie v budoucnu, jako dostatek paliva ekonomicku fúzního reaktoru, dopad na životní prostředí apod.

Dále bude popsán fúzní reaktor na bázi udržení plazmatu v magnetické nádobě typu tokamak. besně budou popsány problény spojené se stabilitou a rovnovážnou polohou plazmového prstence v komoře tokamaku. Student se detailněji zaměří na problény spojené s udržením plazmatu (transport částic a energie naříč magnetikého pole) a na problémy souvisejícími s interakcí plazmatu s první stěnou.  

Tématika bakalářské práce je perspektivní i pro pokračování na diplomní resp. doktorskou práci.

Zásady pro vypracování:
1. Rešerše literatury.
2. Seznámit se s problematikou termojaderné fúze.
3. Popis práce tokamaku.
4. Popis vybraných problémů (udržení plazmatu v tokamacích, interakce plazma stěna).
5. Vypracování písemné zprávy.

Studijní literatura:
F.F. Chen, Základy fyziky plazmatu.
Speciální literatura, zejména časopisecká, bude zadána po dohodě s vedoucím bakalářské práce.