Studium interakce atomů kovů s metastabilními rekonstrukcemi povrchu Si(111) pomocí STM

Student: Peter Matvija
Vedoucí: RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Orientovaný povrch Si(111), zejména jeho stabilní rekonstrukce 7x7, je široce využíván pro růst atomárně definovaných nanostruktur. Náplní práce bude studium možnosti využití metastabilních rekonstrukcí, především 5x5, pro růst uspořádaných atomárních objektů po depozici kovů IIIA skupiny. Na povrchu 7x7 tyto kovy tvoří tzv. magické klastry uspořádané do 2D mříže, představující z hlediska elektronové struktury umělý 2D krystal složený z kvantových teček. Podobné chování lze očekávat i na povrchu 5x5, tentokrát s výhodou menší cely a vyšší reaktivity povrchu. Pro studium interakce bude využit řádkovací tunelový mikroskop (STM), umožňující atomárně rozlišené pozorování povrchu. Výsledky práce budou přímo publikovatelné, na práci je možné navázat prací diplomovou.

The oriented surface Si(111), especially the 7x7 reconstruction, is widely used for growth of atomically defined nanostructures. Aim of the work is to study possible use of metastable reconstructions, namely 5x5, for growth of ordered atomic objects after deposition of IIIA metals. On the 7x7 surface these metals form so called magic clusters ordered in 2D grid, electronically representing artificial 2D crystal of quantum dots. Similar behavior is predicted on the 5x5 surface with advantage of smaller cell and higher reactivity of the surface. For study of interaction scanning tunneling microscope (STM) will be used.

Zásady pro vypracování
1) Seznámení se s metodou řádkovací tunelové mikroskopie
2) Příprava povrchu Si(111) s metastabilní rekonstrukcí 5x5
3) Depozice kovů IIIA skupiny na povrch Si(111)5x5
4) Studium interakce atomů kovů povrchem Si(111)5x5 a dalšími metastabilními rekonstrukcemi

Seznam odborné literatury
[1] Eckertová L.: Physics of Thin Films, Plenum Press, NY 1986.
[2] Bai C.: Scanning Tunneling Microscopy and its Application, Springer Series in Surf.Sci.32, Berlin-Heidelberg, New York 1992.
[3] Ch.Kittel - Úvod do FPL, Academia 1985.
[4] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.