Simulace šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu

Student: Marek Nečada
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Elektromagnetické vlny se v magnetosférickém plazmatu často šíří na velké vzdálenosti a nesou informaci o nestabilitách plazmatu v místě jejich vzniku a o parametrech prostředí, kterým se šíří. Simulace jejich šíření jsou tak důležitým prostředkem výzkumu magnetosféry Země a její dynamiky.
Součástí bakalářské práce je studium metod pro studium šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu, doplněné zdokonalením existujících postupů a jejich použitím pro analýzu dat umělých družic, například družic CLUSTER Evropské kosmické agentury a družice Polar (NASA). Tyto výsledky budou použity k upřesnění rozsahu oblasti, ve které jsou generovány elektromagnetické vlny ve hvizdovém módu a k objasnění statistických vlastností jejich šíření. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu metod pro studium šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu.
2) Studium dostupných programů pro simulaci šíření elektromagnetických vln a jejich úprava pro zahrnutí efektů horkého plazmatu.
3) Analýza vybraných případů měření vln hvizdového módu umělými družicemi CLUSTER a družice Polar.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce