Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy

Student: Matěj Peterka
Vedoucí: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: Mgr. Jiří Adámek, PhD., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Potenciál plazmatu se obvykle určuje z naměřené charakteristiky Langmuirovy sondy. Přímé měření potenciálu plazmatu umožňuje emisní sonda, ta je ale náročná na konstrukci a má krátkou životnost. V zamagnetovaném plazmatu lze pro přímé měření potenciálu plazmatu využít nedávno vyvinutou světově unikátní tzv. ball-pen sondu. Jedná se v podstatě o kovový kolektor ukrytý v nevodivé keramické trubičce, jejíž osa je kolmá na siločáry magnetického pole. Plovoucí potenciál takto zkonstruované sondy je pak blízký potenciálu plazmatu.

Předmětem bakalářské práce by bylo porovnání měřeného potenciálu plazmatu ve stejnosměrném výboji v argonu v systému válcového magnetronu. Systém je v současné době funkční a umožňuje montáž radiálně pohyblivé sondy. Rovněž systém měření sondové charakteristiky je ve funkčním stavu. Předmětem práce by byla konstrukce ball-pen a Langmuirovy sondy, montáž sond na aparaturu, a proměření radiální závislosti potenciálu plazmatu jednak pomocí klasické Langmuirovy sondy a pomocí ball-pen sondy.

Zásady pro vypracování:
1. Rešerše literatury.
2. Seznámit se s konstrukcí a obsluhou aparatury s válcovým magnetronem včetně elektroniky pro sondová měření a softwarové podpory.
3. Spolupráce na úpravě softwaru pro sběr a zpracování dat.
4. Provedení experimentů a vyhodnocení experimentálních dat.
5. Vypracování písemné zprávy.

Základní literatura:
1. F.F. Chen, Základy fyziky plazmatu.
2. J.D. Swift, M.J.R. Schwar, Electrical Probes for Plasma Diagnostics, Iliffe books, London, (1970).
3. P.M. Chung, L. Talbot, K.J. Touryan, Electrical Probes in Stationary and Flowing Plasmas, Theory and Application, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, (1975).
4. S. Pfau, M. Tichý, Langmuir probe diagnostics of low-temperature plasmas, in Low Temperature Plasma Physics, R. Hippler et al. Eds., Wiley-VCH, Berlin etc., 2001, ISBN 3-527-28887-2, pp. 131-172.

Speciální literatura, zejména časopisecká, bude zadána po dohodě s vedoucím bakalářské práce.