Laboratoř Mössbauerovy spektroskopie je společným pracovištěm:

zabývájícím se studiem a charakterizací materiálů, obsahujících železo.

Metody Mössbauerovy spektrokopie nalezly široké uplatnění v nejrůznějších oborech výzkumu, zejména ve fyzice, chemii, geologii, biologii a lékařství.
Používají stabilní atomová jádra chemických prvků, nejčastěji stabilního izotopu 57Fe, jako lokální sondy ve struktuře studovaných látek. Velikost hyperjemných interakcí atomových jader sondy je citlivá na okolí ve kterém se sonda nachází, a proto také může podat informaci zejména o valenčním stavu iontů, lokální krystalové symetrii a defektech krystalové mříže, magnetickém uspořádání a fázovém složení vzorků.